Step 2
Domain Options
Step 3
Configure

Categories:

Ngoại tệ:
Cheap1 - Dung lượng: 200 MB
Băng thông / tháng : 20 GB
Domains: 01
Email: 05
MySQL / MSSQL: 05
Ftp account: 01
Subdomain / Alias-Domain: 03
Hỗ trợ: Hỗ trợ: php5, asp, asp.net, MySQL, Microsoft SQL server 2005 SP2
Panel quản lý: Plesk 9.x.x

Cheap2 - Dung lượng: 500 MB
Băng thông / tháng : 40 GB
Domains: 02
Email: 05
MySQL / MSSQL: 05
Ftp account:  03
Subdomain / Alias-Domain: 0KGH
Hỗ trợ: Hỗ trợ: php5, asp, asp.net, MySQL, Microsoft SQL server 2005 SP2
Panel quản lý: Plesk 9.x.x

KGH-Basic - Dung lượng: 1000MB
Băng thông / tháng : KGH
Addon domains: 01
Email / MySQL / Ftp account: KGH
Subdomain / Alias-Domain: Không giới hạn
Hỗ trợ: Hỗ trợ: php5, asp, asp.net, MySQL, Microsoft SQL server 2005 SP2
Panel quản lý: Plesk 9.x.x

Cheap3 - Dung lượng: 2000 MB
Băng thông / tháng : 100 GB
Domains: 02
Email:05
MySQL / MSSQL: 10
Ftp account:  05
Subdomain / Alias-Domain: 0KGH
Hỗ trợ: Hỗ trợ: php5, asp, asp.net, MySQL, Microsoft SQL server 2005 SP2
Panel quản lý: Plesk 9.x.x

Cheap4 - Dung lượng: 5000 MB
Băng thông / tháng : 120 GB
Domains: 02
Email: 05
MySQL / MSSQL: 15
Ftp account:  10
Subdomain / Alias-Domain: 0KGH
Hỗ trợ: Hỗ trợ: php5, asp, asp.net, MySQL, Microsoft SQL server 2005 SP2
Panel quản lý: Plesk 9.x.x

Plesk_2W - Dung lượng: 1000 MB
Băng thông / tháng : 40 GB
Domains: 02
Email: 05
MySQL / MSSQL: 05
Ftp account:  03
Subdomain / Alias-Domain: 0KGH
Hỗ trợ: Hỗ trợ: php5, asp, asp.net, MySQL, Microsoft SQL server 2005 SP2
Panel quản lý: Plesk 9.x.x

Expert - Dung lượng: 3000MB
Băng thông / tháng : KGH
Addon domains: 03
Email: 05
Ftp account: 03
MSSQL / Ftp : 05
Subdomain / Alias-Domain: Không giới hạn
Hỗ trợ: Hỗ trợ: php5, asp, asp.net, MySQL, Microsoft SQL server 2005 SP2
Panel quản lý: Plesk 9.x.x

Secure Transaction Thông tin của Bạn được mã hóa, gửi và xử lý qua hệ thống bảo mật để đảm bảo an toàn, IP của Bạn (34.204.172.188) đã được lưu vào hệ thống.

Powered by WHMCompleteSolution